استادیار دانشگاه

دکتر شهرام آجرلو

دکتر شهرام آجرلو
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

دکتر شهرام آجرلو
استادیار دانشگاه