استاد دانشگاه

دکتر محمود اسماعیلی امیدوار

دکتر محمود  اسماعیلی امیدوار
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مهندس فائزه عسگری
تیم دیجیتال مارکتینگ
مهندس حدیثه باقرزادگان
تیم دیجیتال مارکتینگ
مهندس زهره حسینی
تیم دیجیتال مارکتینگ