دکتر بهروز جهانگیریان

دکتر بهروز جهانگیریان
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مهندس فائزه عسگری
تیم دیجیتال مارکتینگ
مهندس حدیثه باقرزادگان
تیم دیجیتال مارکتینگ
مهندس زهره حسینی
تیم دیجیتال مارکتینگ