استادیار

دکتر حکیمه پورعبدالهی

دکتر حکیمه پورعبدالهی
تخصص ها: شیمی گرایش تجزیه - HSE

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.