جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/19

زمان شروع :

09:30

زمان پایان :

11:30

مدرسان :

دکتر شهرام آجرلو
کیمیا پیروزمندی