جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/15

زمان شروع :

12:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

دکتر شهرام آجرلو