جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/7/14

زمان شروع :

11:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

دکتر شهرام آجرلو