دیجیتال مارکتینگ

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/7/13
تاریخ شروع دوره : 1399/7/14
تاریخ پایان دوره : 1399/7/14
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دیجیتال مارکتینگ