دوره ی جامع داوری

هزینه ثبت نام در دوره: 1,200,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: 500,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/7/1
تاریخ شروع دوره : 1399/7/5
تاریخ پایان دوره : 1399/7/9
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

+ مفهوم داوری و تفاوت آن با مفاهیم مشابه. - + اقسام داوری و ارکان تشکیل آن. - + شرایط و موانع داور. - + موافقت نامه ی داوری، اوصاف و انواع آن. - نقش دادگاه در تشکیل و تعیین داوری. - + شیوه و تشریفات رسیدگی از طریق داوری. - + صدور و اجرای رای داوری. - طریقه اعتراض و ابطال رای داور.

دوره ی جامع داوری