طرح سند بازاریابی محتوایی پیشرفته

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/6/17
تاریخ شروع دوره : 1399/6/17
تاریخ پایان دوره : 1399/6/17
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

-

طرح سند بازاریابی محتوایی پیشرفته